Tình hình tài chính Quỹ vào ngày 31/12/2014
Thời gian: Ngày 31/12/2014
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

CHUNG TAY Donation cập nhật tình hình tài chính Quỹ đến hết ngày 31/12/2014 như sau:


Số tiền tồn quỹ 2,610,376 VND sẽ được chuyển sang sử dụng cho chuyến đi kế tiếp đầu năm 2015.


CHUNG TAY Donation


Trang chủ | Liên hệ | Sitemap

© 2014 by CHUNG TAY Donation