Tình hình tài chính Quỹ vào ngày 28/02/2015
Thời gian: Ngày 28/02/2015
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

CHUNG TAY Donation cập nhật tình hình tài chính Quỹ đến hết ngày 28/02/2015 như sau:


Số tiền tồn quỹ 18,869,376 VND sẽ được chuyển sang sử dụng cho chuyến đi kế tiếp.


CHUNG TAY Donation


Trang chủ | Liên hệ | Sitemap

© 2014 by CHUNG TAY Donation