Cập nhật tình hình tài chính chung của Chung Tay Donation - 12 Feb 2016
Thời gian: Ngày 12/02/2016
Địa điểm:

Cập nhật tình hình tài chính chung của Chung Tay Donation tính đến ngày 12/02/2016, cụ thể cho các chương trình sau:

- Quỹ Học bổng Chạm Tay vào Ước Mơ: dư quỹ 46.766.225 đồng (chi tiết trong mục Học bổng)

- CT hỗ trợ BHYT: âm quỹ - 7.575.600 đồng (chi tiết trong chương trình BHYT)

- Lớp học Ước mơ: âm quỹ - 17.750.000 đồng (chi tiết trong CT Lớp học Ước Mơ)

- Các chương trình khác: dư quỹ 969.536 đồng (chi tiết có theo từng chương trình đã thực hiện)

Tổng cộng Quỹ Chung Tay Donation: dư quỹ 22.410.161 đồng


Chung Tay Donation


Trang chủ | Liên hệ | Sitemap

© 2014 by CHUNG TAY Donation